Tầm nhìn: Trở thành công ty sản xuất và cung cấp thiết bị xây dựng hàng đầu với gia công kết cấu thép xuất khẩu là lĩnh vực trọng tâm.

Sứ mệnh:

  • Phát triển bền vững;
  • Hướng đến khách hàng, ổn định lâu dài;
  • Chia sẻ lợi ích, hướng tới tương lai;
  • Chung tay vì cộng đồng.