PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM – ỐNG THẾP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

 

1-01

2-01

3-01

4-01

5-01

6-01

 

123-01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM – HỆ GIÁO NÊM

2

2-1

3

3-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM – CHÂN KÍCH, KÍCH ĐẦU U

1-01

2-01

2-1-01

3-01

3-1-01

 

.